KHÓA HỌC SKETCHNOTE

1. Diễn hoạ thông tin là gì ? – Diễn hoạ thông tin sử dụng Sketchnote là phương pháp sử dụng những hình ảnh đơn giản để ghi chép và truyền tải các ý tưởng, trong học tập, công việc và cuộc sống. 2. Tại sao chúng ta nên diễn hoạ thông tin bằng Sketchnote? […]