Sản phẩm của học viên

Sản phẩm cuối khóa lớp lập trình Scratch cơ bản

Một số sản phẩm tiêu biểu cuối khóa của lớp Scratch cơ bản, mời các bạn download về chơi. Game bắn máy bay của Minh Nhật được bạn í thiết kế và bổ sung thêm nhiều tính năng dựa trên ý tưởng ban đầu của thầy. Game bắn máy bay của Kiệt thì được bạn […]